5 tengelyen– biztos kézzel! 2024

Országos közlekedésbiztonsági vetélkedő a NiT Hungary szervezésében

VERSENYSZABÁLYZAT

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) 2024. évben „5 tengelyen – biztos kézzel! – Bajnokok ligája” címmel országos közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai versenyt (a továbbiakban: Verseny) rendez, melynek általános és részletes feltételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra

A verseny szervezője:

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary)

Cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/a.

Postacím: 1476 Budapest 100, Pf. 63.

E-mail cím: info@5tengelyen.hu

Telefon: +36/1/264-5040

A Verseny célja:

a szakmai és munkáltatói szempontból legjobban felkészült, járművét a legmagasabb szintű vezetéstechnikai tudással és legnagyobb biztonsággal kezelő magyar kamionsofőr kiválasztása.

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1.      Személyi feltételek:

1.1.1.               A versenyen részt vehet minden közúti közlekedési szolgáltatásként díj ellenében közúti árutovábbítást, vagy sajátszámlás áruszállítást végző magyar székhelyű gazdálkodó szervezetnél a nevezés időpontjában tehergépjármű-vezetőként foglalkoztatott munkavállaló, illetve az az egyéni vállalkozó, aki a tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó gépjárművezetője is egyben, aki magyar állampolgár és rendelkezik

 1. a verseny teljes időtartama alatt érvényes, legalább C+E kategóriás EU tagállami vezetői engedéllyel,
 2. a verseny teljes időtartama alatt érvényes Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal (GKI kártya),
 3. negatív alkoholteszttel.

Az 1.1 pontban meghatározott feltételeknek való megfelelést – kivéve a foglalkoztatásra vonatkozó feltételt – a Versenybizottság a nevezés időpontjától az országos döntő (továbbiakban: Döntő) időpontjáig, a verseny bármely szakaszában bármikor jogosult ellenőrizni.

A versenyre nevező a regisztráció során tett külön nyilatkozattal és a nevezés leadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az 1.1 pontban foglalt, a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó előírásnak való megfelelés ellenőrzése céljából a versenyzői regisztráció során rögzített munkáltató megkeresésével a foglalkoztatási jogviszony fennállására, valamint a nevező munkakörére vonatkozóan információt kérjen.

Az alkoholteszt a Verseny során minden versenyhelyszínen a rendőrség által rendszeresített eszközzel kerül elvégzésre. A szervező a verseny során bármikor jogosult a résztvevők alkoholszintjét ellenőrizni. Amennyiben a résztvevő alkoholtesztje pozitív eredményt mutat, úgy a versenyből véglegesen kizárásra kerül. A kizárásról a szervezők jegyzőkönyvet állítanak ki. Az eredmény akkor pozitív, ha eléri vagy meghaladja a gépi meghajtású járművel a közúti közlekedésben történő részvételhez jogszabályban meghatározott értékhatárt. A kizárással szemben nincs helye kifogásnak. A versenyhelyszíneken a feladatvégrehajtások megkezdése előtt a résztvevő kérésére lehetőség van a mérés egy alkalommal történő megismétlésére.

A versenyen minden versenyző a saját felelősségére vesz részt. A verseny során minden versenyző köteles betartani a szervező, a Versenybizottság és a pályabírók által meghatározott biztonsági utasításokat. Az utasítások be nem tartása okán bekövetkező balesetekből, sérülésekből eredő károkért a szervező felelősséget nem vállal.

1.1.2.      A 2013 óta évenként megrendezésre kerülő „5 Tengelyen – Biztos Kézzel!” versenysorozat első helyezést elérő versenyzői a 2024. évi Verseny résztvevői, amennyiben

 • az 1.1. pontban foglalt személyi feltételeknek megfelelnek,
 • a szervező felkérésére részvételi szándékukat előzetesen írásban visszaigazolják,
 • a 2. pontban foglalt nevezésre vonatkozó előírásokat az ott meghatározott határidőre teljesítik.

1.2.         Tárgyi feltételek:

A regisztrációhoz és az online előselejtező végrehajtásához – amennyiben az megrendezésre kerül – számítógépes eszköz, internet-hozzáférés és e-mail cím szükséges. A versenyhez szükséges további tárgyi és egyéb feltételeket a szervező biztosítja.

1.3.         Egyéb feltételek:

A verseny megrendezésére a mindenkori járvány- és egészségügyi jogszabályi rendelkezések, előírások és hatósági ajánlások irányadók.

2. NEVEZÉS

Az 1. Részvételi feltételek fejezetben rögzített személyi feltételeknek megfelelő személy a www.5tengelyen.hu internetes oldal „Jelentkezés” menüpontja alatt kialakított online nevezési felületen, előzetes regisztrációt követően adhatja le nevezését, az ott előírt rovatok kitöltésével és mellékletek csatolásával.

2.1.      Nevezési lap:

Az online nevezési lap minden rovatát hiánytalanul ki kell tölteni. A részvételhez előírt okmányoknak a verseny teljes időtartama alatt érvényesnek, az elektronikus formátumban beküldött okmányoknak jól olvashatónak kell lenniük.

A Nevezési lap mellékletei elektronikus (PDF, vagy JPG.) formátumban:

 • Legalább C+E kategóriára érvényes vezetői engedély (mindkét oldal),
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya) (mindkét oldal)

2.2.      Nevezési határidő

A nevezés határideje: 2024. augusztus 4-én 24:00 óráig beérkezően.

Amennyiben a nevezési lap kitöltése hiányos, illetve az okirati másolatok hiányosak, vagy nem megfelelőek, úgy szervező erről értesíti nevezőt, akit ezen értesítést követően nevezési határidőn belül a nevezést megismételheti a nevezés ismételt megküldésével, vagy a mellékletként előírt okiratok jól olvasható másolatának a szervező hivatalos e-mail címére történő megküldésével.

2.3.      Nevezés véglegesítése (a verseny résztvevője):

A nevezés és mellékletei beküldését követő 3 munkanapon belül a nevező egy visszajelző elektronikus levélüzenetet kap az általa a nevezés során megadott elektronikus levelezési címre a nevezés befogadásáról és az okiratok megfelelőségéről. A nevezés a visszajelző elektronikus levélüzenet megküldésével válik véglegessé, és a nevező ezzel válik a verseny résztvevőjévé (továbbiakban: résztvevő).

A nevezés befogadását visszaigazoló elektronikus levélüzenetben a nevező részére egy sorszám kerül megadásra, mely a verseny teljes ideje alatt egyéni azonosítószámként is szolgál.

Amennyiben a résztvevők létszáma a 10 főt meghaladja, úgy a nevezés során megadott elektronikus levélcímre valamennyi résztvevő egy, a Versenyszabályzat 3. pontjában részletezett online előselejtező versenyrész végrehajtásához szükséges kiértesítést kap, illetve közlésre kerül az online előselejtező időpontja, valamint az előselejtező online felületének címe. Az online előselejtező Internetes oldalára való belépéshez a résztvevő a regisztráció során használt e-mail címet és jelszót használja.

Amennyiben nem kerül sor online előselejtezőre, úgy az elektronikus levélüzenet a Verseny azon első feladatrészének helyszínét és időpontját tartalmazza, melyen a résztvevő versenyzőként részt vesz. A feladatrészek helyszínét és időpontját a szervező jogosult meghatározni, annak módosítására nincs mód.

3. VERSENYHELYSZÍNEK, IDŐPONTOK

A Verseny felmenő rendszerben, legalább két lépcsőben kerül megrendezésre.

Online előselejtező: a szervező a Versenyben résztvevők létszámát legfeljebb 10 főben határozza meg. Amennyiben a befogadott érvényes nevezések alapján – ideértve az 1.1.2. pontban foglaltak szerint a részvételre külön felkért 7 fő korábbi első helyezett nevezéseit is – a résztvevők létszáma a 10 főt meghaladja, a szervező online előselejtező megtartásával választja ki a Verseny Döntőjének 10 fő versenyzőjét, illetve további 3 fő tartalék versenyzőt.

Az online előselejtező minden résztvevő számára egységesen azonos időpontban, 2024. augusztus 25-én (vasárnap) 16:00 órától kerül megtartásra, melyről a résztvevők a nevezéskor megadott értesítési címre e-mail üzenetben előzetesen kiértesítésre kerülnek.

Döntő: A Döntő rendezése két, eltérő időpontban megtartott részfeladat végrehajtásával történik.

A részfeladatok (rajthely) időpontjai és helyszínei:

 • részfeladat: 2024. szeptember 7. (szombat) – rajthely a szervező NiT Hungary budapesti székháza előtti közútszakasz (1108 Budapest, Újhegyi út 3/a. – Benzinkút út)
 • részfeladat: 2023. szeptember 21. (szombat) – drivingcamp Hungary vezetéstechnikai tanpálya (2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.)

Szervező fenntartja a jogot a Verseny időpontjára / időpontjaira vagy helyszínére / helyszíneire meghatározottak előzetes meghatározására, megváltoztatására, új időpont / időpontok vagy helyszín / helyszínek meghatározására, a résztvevők előzetes és soron kívüli tájékoztatása mellett.

4. KÖZREMŰKÖDŐK

A Verseny során a feladatok végrehajtásának ellenőrzését, értékelését, az eredmények összesítését és kihirdetését háromtagú Versenybizottság végzi. A Versenybizottság tagjait a szervező jelöli ki.

A Verseny során az egyes feladatokra meghatározott helyszínek biztosításában, a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében és az időmérésben, a szükséges létszámban a szervező által biztosított pályabírók működnek közre. A pályabírók köre kiegészül a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktorával, a vezető instruktor által a szükséges létszámban biztosított további instruktorokkal, illetve – amennyiben szimulátor-berendezés is alkalmazásra kerül – a szimulátor-berendezés instruktorával.

A Versenybizottság döntésével szemben ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. A pályabírók döntésével szemben a Versenybizottsághoz lehet fordulni a feladat végrehajtását követően azonnal. Az eredmény összesítését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye.

5. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

5.1.      ONLINE ELŐSELEJTEZŐ:

Az online előselejtező módja egy minden résztvevő részére egységes, elektronikus teszt kitöltése online felületen, meghatározott időkereten belül.

Az online előselejtező tematikája:

 • szociális előírások Európában, a vezetési és pihenőidők szabályai;
 • a menetíró készülékekre vonatkozó szabályok;
 • rakománykezelési- és rögzítési ismeretek;
 • üzemanyag-takarékos járművezetési ismeretek;
 • hazai és európai KRESZ ismeretek;
 • jármű-műszaki ismeretek;
 • közúti fuvarozási ismeretek.

A résztvevők a 2. NEVEZÉS pontban foglaltak szerint, elektronikus levélüzenetben meghatározott webcímen, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címmel és jelszóval bejelentkezve, az arra meghatározott pontos időintervallumban kapnak lehetőséget a teszt kitöltésére. Amennyiben a megkezdett teszt kitöltése az technikai okok miatt megszakad, a résztvevő egy alkalommal, ismételt bejelentkezéssel folytathatja a teszt kitöltését, a megmaradt időkeretben, és attól a kérdéstől, ahol a teszt válaszadás nélkül félbeszakadt.  A teszt ismétlésére, későbbi időpontban történő kitöltésére a mulasztás igazolása mellett sincs lehetőség.

A tesztek kitöltése informatikai platformon zajlik, az értékelés automatikusan történik.

Kvalifikáció a Döntőre:

Az 1.1.2. pontban foglaltak szerinti feltételek teljesülése esetén a 2013 óta évenként megrendezésre kerülő „5 Tengelyen – Biztos Kézzel!” versenysorozat első helyezést elérő versenyzői az online teszten való részvétel nélkül jogosultak a Döntőn való részvételre (a továbbiakban: versenyzők).

A Döntőn való részvételre az online teszten legtöbb pontszámot elérő további résztvevők az elért pontszámuk szerinti sorrendben szereznek kvalifikációt (a továbbiakban: versenyzők), azzal, hogy a Döntő résztvevőinek száma nem haladhatja meg a 10 főt.

Pontegyenlőség esetén – amennyiben a pontegyenlőségnek a legjobb  eredményt elérő résztvevők megállapítása szempontjából jelentősége van – az időkereten belül jobb időeredménnyel teljesítő résztvevő kvalifikálja magát a Döntőre.

A résztvevők az eredményről, valamint a versenyzők a Döntőn való részvételi lehetőségről elektronikus úton írásbeli visszajelzést kapnak, a teszt kitöltését követő 3 munkanapon belül. Az írásbeli visszajelzés tartalmazza az 1. részfeladat pontos időpontját, melyen a versenyző részt vesz.

Amennyiben a Döntőbe jutott versenyző a részvételt az 1. részfeladat napját megelőzően legkésőbb 5 munkanapon belül az info@5tengelyen.hu címre küldött levélben lemondja, úgy a szervező jogosult az elért ponteredmények szempontjából soron következő résztvevőt a Döntő részeként meghatározott 1. részfeladat végrehajtására berendelni. 

5.2.      DÖNTŐ

A Döntőn résztvevő versenyzők száma 10 fő.

A versenyző a nevezés zárását követően részére küldött kiértesítésben, vagy az online előselejtezőt követően részére küldött elektronikus levélüzenetben számára meghatározott időpontokban és helyszíneken teljesítheti a Döntő versenyfeladatait.

A versenyző a Döntőre köteles magával hozni a személyazonosságát igazoló okiratot, érvényes vezetői engedélyét, továbbá érvényes GKI kártyáját. Az okmányok érvényességét a Versenybizottság ellenőrzi.

A versenyző a Döntő helyszínén kijelölt regisztrációs ponton regisztrálhat, ahol a szervezők elvégzik az alkoholtesztet, melynek negatív eredményét a versenyző nevére kiállított versenylap hitelesítésével tanúsítják.

A Döntő a 3. pontban meghatározottak szerinti időpontokban és helyszíneken rendezett részfeladatok végrehajtásából áll. A teljesített részfeladatok egyenként értékelésre, az eredmények pedig a Döntő végén összesítésre kerülnek.

A Döntő során a szervezőkkel, a Versenybizottsággal, a pályabírókkal, a verseny személyzetével, illetve a versenytársakkal szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás, illetve külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után. A kizárás tényét a Versenybizottság jegyzőkönyvben rögzíti.

 

5.2.1.   Részfeladat: közúti gyakorlati feladatsor (eco-drive feladatrész)

 

5.2.1.1.  A Döntő gyakorlati feladatsor része közúti forgalomban, előre meghatározott, lakott területen belüli közúti szakaszon történő feladatsor végrehajtása, időkereten belül. A pontozás elveit és részleteit is tartalmazó gyakorlati feladatsort a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A feladatrészt egy nyerges vontatóból és egy hozzá kapcsolt üres félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel kell végrehajtani. A gyakorlati feladatok végrehajtásához szervező biztosítja az azonos típusú és felszereltségű járműszerelvényt.

A feladatrész végrehajtásának módja és a pontozás elvei minden résztvevő részére azonosak, és a verseny helyszínén kerülnek közlésre és ismertetésre.

A feladatrész útvonaltervét a szervező határozza meg. Hibaponttal járó pályaelhagyásnak minősül a meghatározott útvonaltervtől való bármely eltérés, vagy a közúti határvonalakat jelölő burkolati jelek teljes futófelülettel történő elhagyása.

A feladatrészt előre meghatározott szintidőn belül kell teljesíteni. Hibaponttal járó időtúllépésnek a szintidő olyan jellegű túllépését kell tekinteni, amelynek oka nem a forgalmi viszonyokból eredő külső késleltető körülmény, hanem a versenyző indokoltnál lassabb tartós haladási sebessége. A versenyző időeredményét percben és másodpercben kell mérni.

A versenyzők kezdési sorrendjét a Versenybizottság jelenétében, az online előselejtező eredményeinek értékelését követően megtartott előzetes sorsolás határozza meg. A versenyzők a kezdési sorrendnek megfelelő időpontban kerülnek berendelésre a részfeladat teljesítésének helyszínére.

A részfeladat végrehajtását megelőzően a Versenybizottság képviselője a közli a versenyzővel a pontos feladatot, az értékelés szempontjait, a teljesítéssel elérhető pontszámokat, és a hibapontot eredményező hibalehetőségeket.

A részfeladat megkezdése előtt minden résztvevő egy alkalommal beállítást végezhet a jármű ülésén és valamennyi visszapillantó tükrön. A feladat végrehajtása közben utólagos beállításokra nincs lehetőség.

A részfeladat végrehajtását álló motorral kell megkezdeni, a végrehajtás megkezdését a résztvevő a kürt használatával, hangjelzéssel jelzi a Versenybizottság és a pályabírók részére.

A részfeladat végrehajtásának ellenőrzésében, a szintidők mérésében pályabírók működnek közre. Egy pályabíró a részfeladat végrehajtását a versenyjárműben, a résztvevő mellett helyet foglalva ellenőrzi.

5.2.1.2.            A feladatrész értékelése:

A feladatrész teljesítésének kiértékelése részben automatikus; a vezetési stílusra vonatkozó adatokat a versenyjármű vezetési stílust értékelő fedélzeti rendszere objektív módon, külső beavatkozás nélkül rögzíti, és mutatja ki. A fedélzeti értékelő rendszer által mért adatokról minden versenyző esetében dokumentum-értékű fényképfelvétel készül.

Az értékelés során beszámításra kerülnek a közlekedési szabályok megsértéséből eredő, a pályabíró által a feladatvégrehajtás során szerzett hibapontok is.

A Versenybizottság a pályabírók bevonásával a végrehajtást követően a feladatrész végrehajtása során a vezetésértékelő rendszer által mért adatok szerint szerzett pontokat és a vezetési hibákból eredő hibapontok számát összesítve, a mért idővel együttesen rögzíti a jegyzőkönyvben és a résztvevő versenylapján. A versenyző szerzett pontszáma a Döntő összteljesítményébe beszámításra kerül.

 

5.2.2.   Részfeladat: közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai gyakorlati feladatsor vezetéstechnikai tanpályán

5.2.2.1. A részfeladat feladatsora közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai gyakorlati feladatsor/ok végrehajtása, szükség szerint vezetéstechnikai tanpályán alkalmazandó pályamodulok használatával.

A részfeladat egyes gyakorlatai, a végrehajtás módja és a pontozás elvei minden versenyző részére azonosak, és a verseny helyszínén kerülnek részletesen közlésre és ismertetésre. A pontozás elveit és részleteit is tartalmazó gyakorlati feladatsort a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A részfeladatsort egy nyerges vontatóból és egy hozzá kapcsolt üres félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel, illetve egyéb, a szervező által biztosított eszközökkel kell végrehajtani. A feladatok végrehajtásához szervező biztosítja az azonos típusú és felszereltségű járműszerelvényt és az egyéb eszközöket. A szerelvény a vezetéstechnikai feladatnak megfelelően szétakasztásra is kerülhet.

A feladatsor végrehajtása során a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktora, vagy a szervező által biztosított pályabírók közül kijelölt pályabíró szükség szerint a feladatot végrehajtó vontató jármű utasfülkéjében is tartózkodhat.

A részfeladat feladasorai:

 1. közlekedésbiztonsági, vezetéstechnikai, vészhelyzet-elhárítási képességeket, ismereteket felmérő gyakorlati részfeladatsor, vezetéstechnikai tanpályán;
 2. közlekedésbiztonsági, vezetéstechnikai, vészhelyzet-elhárítási képességeket, ismereteket és egyéb kompetenciákat felmérő gyakorlati részfeladatsor, vezetéstechnikai tanpályán, két versenyző egyidejű feladatteljesítésével, azonos hosszúságú, vonalvezetésű és kiépítésű tesztpályán (szinkronfutam);
 3. közúti veszélyhelyzetet, baleseti helyzetet szimuláló gyakorlati feladat;
 4. mindezekkel összefüggésben a rakomány biztonságos elhelyezését, rögzítését, a járműszerelvény műszaki megfelelőségét, a balesetveszélyes szituációk kialakulásának megelőzését, azok elhárítását, illetve a fuvarfeladat szabályszerű végrehajtását és adminisztrálását felmérő szimulálációs feladat;

A részfeladatsor teljesítése:

A végrehajtást megelőzően a Versenybizottság képviselője és a tanpálya kijelölt instruktora a versenyzőkkel pályabejárás során közli a pontos feladatokat, a teljesítéssel elérhető pontszámokat, és a hibapontot eredményező hibalehetőségeket. A pályabejárást követően a résztvevők – a sorsolás szerint meghatározott sorrendben – megkezdik, és folyamatosan végzik a versenyfeladatok végrehajtását.

A d) feladat esetén a versenyző a végrehajtandó feladatot írásban is kézhez kaphatja.

A pálya és a versenyfeladatok előzetes kipróbálására nincs lehetőség.

A résztvevők kezdési sorrendjét a Versenybizottság jelenlétében megtartott sorsolás határozza meg. A verseny megkezdése – részfeladat esetén a részfeladat végrehajtása – előtt valamennyi versenyző sorszámot húz. A versenyfeladatok végrehajtását a versenyzők kihúzott sorszámuk szerint, emelkedő sorrendben kezdik meg. A döntő közlekedésbiztonsági, vezetéstechnikai gyakorlati feldatsorának tematikája szerint a szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fentiektől eltérő kezdési sorrendet határozzon meg.

A részfeladatsorok megkezdése előtt minden résztvevő egy alkalommal beállítást végezhet a versenyjármű ülésén, és valamennyi visszapillantó tükrön. A feladatok végrehajtása közben utólagos beállításokra nincs lehetőség.

A döntő versenyfeladatainak végrehajtása közben azon versenyzők, akik a versenyfeladatot, vagy részfeladatot még nem teljesítették, a versenyhelyszín főépületében, vagy arra kijelölt, elkülönített helyen várakoznak. A versenyhelyszín főépületén belüli szabad mozgást a szervező nem korlátozza.

A Szervező fenntartja a lehetőséget a döntő során írásbeli feladat előírására is.

 

5.2.2.2.  A részfeladat értékelése, összesítés

A versenyző által teljesített gyakorlati feladatok során a versenyző feladat-végrehajtásának eredményeit a Versenybizottság a pályabírók bevonásával, illetve a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktora az instruktorok bevonásával folyamatosan rögzíti a versenyző versenylapján.

Az értékelés során a versenyzők versenylapján az alábbiaknak szerepelniük kell:

 • az előírt szintidőn belüli időeredmény
 • a szintidő-túllépés
 • az esetleges hiba/hibák tényszerű megállapítása
 • a hibával/hibákkal járó hibapontok
 • további hibapontot vagy kizárást eredményező szabálytalanságok

A Versenybizottság a pályabírók bevonásával a végrehajtást követően a feladatrész végrehajtása során mért adatokat és a hibákból eredő hibapontok számát összesítve, a mért idővel együttesen rögzíti a jegyzőkönyvben és a résztvevő versenylapján. A versenyző szerzett pontszáma a Döntő összteljesítményébe beszámításra kerül.

 

5.2.3.   A Döntő eredményének összesítése, értékelés:

A Versenybizottság a Döntő 5.2.1. és 5.2.2. részfeladatsorának teljesítését követően a versenylapokon rögzített eredményeket a versenyjegyzőkönyvben rögzíti, illetve a jegyzőkönyv és a versenylapok alapján az eredményeket valamennyi résztvevő tekintetében összesíti.

A megállapított eredményt, mint a versenysorozat végleges eredményét a Versenybizottság a Döntő 5.2.2. részfeladat teljesítésének helyszínén kihirdeti. A Versenybizottság a Döntő ideje alatt részeredményt, vagy részeredmény szerinti versenyzői sorrendet is hirdethet.

A Döntő összesített végeredménye a szervező által meghatározott módon és résztvevőkkel, ünnepélyes keretek között kerül kihirdetésre.

A Döntő összesített végeredményében fennálló pontegyenlőség esetén a Verseny első helyezettjének és további helyezettjeinek sorrendjét az alábbi szempontok szerint kell meghatározni:

 1. az 5.2.2. pontban meghatározott részfeladatsorban elért magasabb összes pontszám;
 2. további pontegyenlőség esetén az 5.2.2. pont 5.2.2.1. pont c) pontjában meghatározott baleseti szimulációs feladatrészben elért jobb eredmény;
 3. további pontegyenlőség esetén az 5.2.2. pont 5.2.2.1. pont a) pontjában meghatározott feladatrészben elért jobb időeredmény.

 6. DÍJAZÁS

A Versenybizottság összesített eredménye alapján a döntőben az első helyen végzett résztvevő minősül győztesnek és jogosult a „Best Truck Driver Hungary 2024” (A legkiválóbb magyar kamionsofőr 2024) cím viselésére.

A győztes tárgynyereménye tárgyjutalom, illetve nettó 1.000.000 Ft (azaz Egymillió forint) értékű pénzjutalom, melyet a szervező az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül utal át a győztes által meghatározott bankszámlaszámra.

A győztes további tárgynyereménye egy „Best Truck Driver Hungary” felirattal, illetve a NiT Hungary és a Verseny logójával ellátott kamionos hobby-rendszámtábla, illetve oklevél.

A győztes munkáltatója (részt vevő egyéni vállalkozó gépjárművezető esetén a győztes) tárgynyereménye a Verseny jelentőségét szimbolizáló tárgyjutalom.

A verseny második helyezettjének díja 300.000 Ft (azaz Háromszázezer forint) értékű tárgynyeremény, a harmadik helyezett díja 200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) értékű tárgynyeremény.

A verseny elődöntőinek és döntőjének résztvevői emléktárgyként egy, a Verseny nevét és az elődöntők időpontját és helyszínét, illetve a szervező és a támogató logóját tartalmazó felirattal ellátott pólót és ajándékcsomagot, illetve oklevelet kapnak.

A „Best Truck Driver Hungary” (A legkiválóbb magyar kamionsofőr) címet a versenysorozat 2013. évi elindításától számítva legalább három alkalommal elnyerő résztvevő jogosulttá válik az „Örökös Legkiválóbb Magyar Kamionsofőr” cím viselésére.