5 TENGELYEN – BIZTOS KÉZZEL 2020

Országos közlekedésbiztonsági vetélkedő

a NiT Hungary szervezésében, az ORFK-OBB támogatásával

 

VERSENYSZABÁLYZAT

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága támogatásával a 2013 óta hagyományosan „5 Tengelyen – Biztos Kézzel” címmel megrendezett országos elméleti közlekedésbiztonsági versenyt a COVID19 járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet okán 2020-ban online platformon, „A legjobb elméleti tudású magyar kamionsofőr 2020”  címmel  (a továbbiakban: verseny) rendezi meg, melynek általános és részletes feltételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

A verseny szervezője:

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary)

Cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/A.

Postacím: 1476 Budapest 100, Pf. 63.

E-mail cím: info@5tengelyen.hu

Telefon: +36/1/264-5040

A verseny célja:

A szakmai és munkáltatói szempontból legjobban felkészült, a legkiválóbb elméleti szaktudással rendelkező magyar kamionsofőr kiválasztása és elismerése.

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1.      Személyi feltételek:

A versenyen – az 1.2. pontban foglaltak szerinti eltéréssel – részt vehet minden közúti közlekedési szolgáltatásként díj ellenében közúti árutovábbítást, vagy sajátszámlás áruszállítást végző magyar székhelyű gazdálkodó szervezet munkavállalója, illetve az az egyéni vállalkozó, aki a tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó gépjárművezetője is egyben, aki magyar állampolgár és rendelkezik

 1. legalább C+E kategóriára kiadott, érvényes EU tagállami gépkocsi-vezetői engedéllyel,
 2. érvényes GKI kártyával.

Az a) – b) pontokban foglalt feltételeknek való megfelelés a nevezés időpontjától döntő időpontjáig kötelező, azt a Versenybizottság a verseny időtartama alatt bármikor jogosult ellenőrizni.

1.2.      Kizáró feltétel:

A versenyen nem vehet részt az „Örökös Legkiválóbb Magyar Kamionsofőr” cím viselője.

1.3.      Tárgyi feltételek:

A nevezéshez és a versenyen történő részvételhez számítógépes eszköz, internet-hozzáférés és e-mail cím szükséges. A versenyhez szükséges további tárgyi és egyéb feltételeket a szervező biztosítja.

 1. NEVEZÉS

A részvételi feltételekben rögzített személyi feltételeknek megfelelő személy a www.5tengelyen.hu internetes oldal „Nevezés” menüpontja alatt kialakított online nevezési felületen, előzetes regisztrációt követően, 2020. július 6-án 00.00 órától adhatja le nevezését, az ott előírt rovatok kitöltésével és mellékletek csatolásával.

2.1.      Nevezési lap:

Az online nevezési lap minden rovatát hiánytalanul ki kell tölteni. A részvételhez előírt okmányoknak a verseny teljes időtartama alatt érvényesnek, az elektronikus formátumban beküldött okmányoknak jól olvashatónak kell lenniük.

(Megj. A részvételhez előírt okmányok érvényességének vizsgálata során az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-én kiadott, a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról szóló 2020/698 számú rendeletben foglaltak irányadók.)

A Nevezési lap mellékletei elektronikus (PDF, vagy JPG.) formátumban:

 • Legalább C+E kategóriára kiadott EU tagállami gépkocsi-vezetői engedély (mindkét oldal),
 • GKI kártya (mindkét oldal)

2.2.      Nevezési határidő

A nevezés határideje: 2020. szeptember 6-án 24:00 óráig beérkezően.

Amennyiben a nevezési lap kitöltése hiányos, illetve az okirati másolatok hiányosak, vagy nem megfelelőek, úgy szervező erről értesíti nevezőt, akit ezen értesítést követően nevezési határidőn belül a nevezést megismételheti a nevezés ismételt megküldésével, vagy a mellékletként előírt okiratok jól olvasható fénymásolatának a NiT Hungary, 1476 Budapest 100. Pf. 63. postacímre postai úton történő megküldésével.

2.3.      Nevezés véglegesítése (a verseny résztvevője):

A nevezés és mellékletei beküldését követő 3 munkanapon belül a nevező egy visszajelző elektronikus levélüzenetet kap az általa a nevezés során megadott elektronikus levelezési címre a nevezés befogadásáról és az okiratok megfelelőségéről. A nevezés a visszajelző elektronikus levélüzenet megküldésével válik véglegessé, és a nevező ezzel válik a verseny résztvevőjévé (továbbiakban: versenyző).

A nevezés befogadását visszaigazoló elektronikus levélüzenetben a versenyző részére egy sorszám kerül megadásra, mely a verseny teljes ideje alatt egyéni azonosítószámként is szolgál.

A nevezési időszak lezárását követően a nevezés során megadott elektronikus levélcímre valamennyi versenyző egy, a Versenyszabályzat 3. pontjában részletezett online verseny végrehajtásához szükséges kiértesítést kap, illetve közlésre kerül az online előselejtező pontos időpontja, valamint az előselejtező online felületének címe. Az online előselejtező Internetes oldalára való belépéshez a versenyző a nevezés során használt e-mail címet és jelszót használja.

3. KÖZREMŰKÖDŐK

A verseny során az eredmények összesítését és kihirdetését háromtagú Versenybizottság végzi. A Versenybizottság elnöke az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága képviselője.

4. VERSENY

4.1       A Verseny lebonyolítása

A Verseny egy Internetes online felületen kitölthető írásbeli teszt időkereten belüli megtartásával kerül megrendezésre.

Az írásbeli teszt minden résztvevő számára egységesen azonos időpontban, 2020. szeptember 27-én (vasárnap) 16:00 órától kerül megtartásra.

A résztvevők a 2. NEVEZÉS pontban foglaltak szerint, elektronikus levélüzenetben meghatározott webcímen, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címmel és jelszóval bejelentkezve, az arra meghatározott pontos időintervallumban kapnak lehetőséget a teszt kitöltésére.

Amennyiben a megkezdett teszt kitöltése az technikai okok miatt megszakad, a versenyző egy alkalommal, ismételt bejelentkezéssel folytathatja a teszt kitöltését, a megmaradt időkeretben, és attól a kérdéstől, ahol a teszt válaszadás nélkül félbeszakadt. A teszt ismétlésére, későbbi időpontban történő kitöltésére a mulasztás igazolása mellett sincs lehetőség.

A tesztkérdéseket a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

4.2       Az írásbeli teszt tematikája:

 • szociális előírások Európában, a vezetési és pihenőidők szabályai;
 • a menetíró készülékekre vonatkozó szabályok;
 • rakománykezelési- és rögzítési ismeretek;
 • üzemanyag-takarékos járművezetési ismeretek;
 • hazai és európai KRESZ ismeretek;
 • jármű-műszaki ismeretek;
 • közúti fuvarozási ismeretek.

A tesztek kiértékelése automatikus. A versenyzők sorrendjét (a verseny eredményét) a versenyzők által elért pontszám (a helyes válaszokra adott pontok száma) határozza meg.

Pontegyenlőség esetén a helyezések sorrendjét az időkereten belüli jobb időeredmény határozza meg.

A versenyzők az elért teszteredményről a teszt kitöltését követően elektronikus úton azonnali írásbeli visszajelzést kapnak.

4.3       Az írásbeli teszt értékelése – összesítés

A versenyzők által elvégzett tesztek eredményét a Versenybizottság a rendezés során használt informatikai eszközök útján az időkeret lejártát követően soron kívül összesíti és értékeli.

A versenyzők által elért pontszámokat a teszt naplózza, azok összesítése jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

 1. EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJAZÁS

A megállapított eredményt, mint a verseny végleges eredményét, a Versenybizottság azonnal kihirdeti. Az eredményhirdetés online meeting formájában történik, melyre előzetesen minden versenyző megkapja az elérési hivatkozást a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére.

Az írásbeli teszt naplózott összesített eredménye alapján a legmagasabb pontszámot elérő – pontegyenlőség esetén az pontszámot az időkereten belüli jobb időeredménnyel elérő – versenyző minősül győztesnek, és jogosult a „A legjobb elméleti tudású magyar kamionsofőr 2020” cím viselésére.

A győztes tárgynyereménye nettó 500.000 Ft. (azaz Ötszázezer forint) értékű pénzjutalom, melyet a szervező az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül utal át a szervező által bekért, a győztes által írásban meghatározott bankszámlaszámra.

A verseny második helyezettjének díja nettó 200.000 Ft. (azaz kettőszáz-ezer forint) értékű pénzjutalom, melyet a szervező az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül utal át a szervező által bekért, a helyezett által írásban meghatározott bankszámlaszámra.

A harmadik helyezett díja nettó 100.000 Ft (azaz egyszáz-ezer forint) értékű pénzjutalom, melyet a szervező az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül utal át a szervező által bekért, a helyezett által írásban meghatározott bankszámlaszámra.