5 tengelyen– biztos kézzel! 2023

Országos, felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedő

 a NiT Hungary és az ORFK-OBB közös szervezésében,
az ORFK-OBB támogatásával

VERSENYSZABÁLYZAT

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) 2023. évben „5 tengelyen – biztos kézzel!” címmel országos, felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági versenysorozatot (a továbbiakban: verseny) rendez, melynek általános és részletes feltételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

A verseny szervezője:

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary)

Cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/A.

Postacím: 1476 Budapest 100, Pf. 63.

E-mail cím: info@5tengelyen.hu

Telefon: +36/1/264-5040

A Verseny célja:

a szakmai és munkáltatói szempontból legjobban felkészült, járművét a legmagasabb szintű vezetéstechnikai tudással és legnagyobb biztonsággal kezelő magyar kamionsofőr kiválasztása.

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1.      Személyi feltételek:

A versenyen – az 1.2. pontban foglaltak szerinti eltéréssel – részt vehet minden közúti közlekedési szolgáltatásként díj ellenében közúti árutovábbítást, vagy sajátszámlás áruszállítást végző magyar székhelyű gazdálkodó szervezetnél  a nevezés időpontjában tehergépjármű-vezetőként foglalkoztatott munkavállaló, illetve az az egyéni vállalkozó, aki a tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó gépjárművezetője is egyben, aki magyar állampolgár és rendelkezik

 1. a verseny teljes időtartama alatt érvényes, legalább C+E kategóriás EU tagállami vezetői engedéllyel,
 2. a verseny teljes időtartama alatt érvényes Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal (GKI kártya),
 3. negatív alkoholteszttel.

Az 1.1 pontban meghatározott feltételeknek való megfelelést – kivéve a foglalkoztatásra vonatkozó feltételt – a Versenybizottság a nevezés időpontjától döntő időpontjáig, a verseny bármely szakaszában bármikor jogosult ellenőrizni.

A versenyre nevező a regisztráció során tett külön nyilatkozattal és a nevezés leadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az 1.1 pontban foglalt, a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó előírásnak való megfelelés ellenőrzése céljából a versenyzői regisztráció során rögzített munkáltató megkeresésével a foglalkoztatási jogviszony fennállására, valamint a nevező munkakörére vonatkozóan információt kérjen.

Az alkoholteszt az elődöntők és a döntő során minden versenyhelyszínen a rendőrség által rendszeresített eszközzel kerül elvégzésre. A szervező a verseny során bármikor – akár szúrópróbaszerűen is – jogosult a résztvevők alkoholszintjét ellenőrizni. Amennyiben a résztvevő alkoholtesztje pozitív eredményt mutat, úgy a versenyből véglegesen kizárásra kerül. A kizárásról a szervezők jegyzőkönyvet állítanak ki. Az eredmény akkor pozitív, ha eléri vagy meghaladja a gépi meghajtású járművel a közúti közlekedésben történő részvételhez jogszabályban meghatározott értékhatárt. A kizárással szemben nincs helye kifogásnak. A verseny megkezdése előtt a helyszínen a résztvevő kérésére lehetőség van a mérés egy alkalommal történő megismétlésére.

A versenyen minden versenyző a saját felelősségére vesz részt. A verseny során minden versenyző köteles betartani a szervező, a Versenybizottság és a pályabírók által meghatározott biztonsági utasításokat. Az utasítások be nem tartása okán bekövetkező balesetekből, sérülésekből eredő károkért a szervező felelősséget nem vállal.

1.2.      Kizáró feltétel:

A versenyen nem vehet részt a 6. (Díjazás) pont szerint meghatározott „Örökös Legkiválóbb Magyar Kamionsofőr” cím viselője.

1.3.      Tárgyi feltételek:

A regisztrációhoz és az online előselejtező végrehajtásához – amennyiben az megrendezésre kerül – számítógépes eszköz, internet-hozzáférés és e-mail cím szükséges. A versenyhez szükséges további tárgyi és egyéb feltételeket a szervező biztosítja.

1.4.      Egyéb feltételek:

A verseny megrendezésére a mindenkori járvány- és egészségügyi jogszabályi rendelkezések, előírások és hatósági ajánlások irányadók.

2. NEVEZÉS

A részvételi feltételekben rögzített személyi feltételeknek megfelelő személy az www.5tengelyen.hu internetes oldal „Jelentkezés” menüpontja alatt kialakított online nevezési felületen, előzetes regisztrációt követően adhatja le nevezését, az ott előírt rovatok kitöltésével és mellékletek csatolásával.

2.1.      Nevezési lap:

Az online nevezési lap minden rovatát hiánytalanul ki kell tölteni. A részvételhez előírt okmányoknak a verseny teljes időtartama alatt érvényesnek, az elektronikus formátumban beküldött okmányoknak jól olvashatónak kell lenniük.

A Nevezési lap mellékletei elektronikus (PDF, vagy JPG.) formátumban:

 • Legalább C+E kategóriára érvényes vezetői engedély (mindkét oldal),
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya)  (mindkét oldal)

2.2.      Nevezési határidő

A nevezés határideje: 2023. július 30-án 24:00 óráig beérkezően.

Amennyiben a nevezési lap kitöltése hiányos, illetve az okirati másolatok hiányosak, vagy nem megfelelőek, úgy szervező erről értesíti nevezőt, akit ezen értesítést követően nevezési határidőn belül a nevezést megismételheti a nevezés ismételt megküldésével, vagy a mellékletként előírt okiratok jól olvasható másolatának a szervező hivatalos e-mail címére történő megküldésével.

2.3.      Nevezés véglegesítése (a verseny résztvevője):

A nevezés és mellékletei beküldését követő 3 munkanapon belül a nevező egy visszajelző elektronikus levélüzenetet kap az általa a nevezés során megadott elektronikus levelezési címre a nevezés befogadásáról és az okiratok megfelelőségéről. A nevezés a visszajelző elektronikus levélüzenet megküldésével válik véglegessé, és a nevező ezzel válik a verseny résztvevőjévé (továbbiakban: résztvevő).

A nevezés befogadását visszaigazoló elektronikus levélüzenetben a nevező részére egy sorszám kerül megadásra, mely a verseny teljes ideje alatt egyéni azonosítószámként is szolgál.

Amennyiben a résztvevők létszáma a 30 főt meghaladja, úgy a nevezés során megadott elektronikus levélcímre valamennyi résztvevő egy, a Versenyszabályzat 3. pontjában részletezett online előselejtező versenyrész végrehajtásához szükséges kiértesítést kap, illetve közlésre kerül az online előselejtező időpontja, valamint az előselejtező online felületének címe. Az online előselejtező Internetes oldalára való belépéshez a résztvevő a regisztráció során használt e-mail címet és jelszót használja.

Amennyiben nem kerül sor online előselejtezőre, úgy az elektronikus levélüzenet azon elődöntő helyszínét és időpontját tartalmazza, melyen a résztvevő versenyzőként részt vesz. Az elődöntő helyszínét és időpontját a szervező jogosult meghatározni, annak módosítására nincs mód.

3. VERSENYHELYSZÍNEK, IDŐPONTOK

A Verseny felmenő rendszerben, legfeljebb három lépcsőben kerül megrendezésre.

Online előselejtező: a szervező az elődöntőben résztvevők létszámát legfeljebb 30 főben határozza meg. Amennyiben a befogadott érvényes nevezések alapján a résztvevők létszáma a 30 főt meghaladja, a szervező online előselejtező megtartásával választja ki az elődöntő 30 versenyzőjét.

Az online előselejtező minden résztvevő számára egységesen azonos időpontban, 2023. augusztus 27-én (vasárnap) 16:00 órától kerül megtartásra, melyről a résztvevők a nevezéskor megadott értesítési címre e-mail üzenetben előzetesen kiértesítésre kerülnek.

Elődöntő: a döntő versenyzőinek kiválasztása két, eltérő időpontban megtartott elődöntővel történik.

Az elődöntők időpontjai:

 • 2023. szeptember 2.  (szombat)
 • 2023. szeptember 3.  (vasárnap)

Az elődöntők helyszíne: KÖRÚT Oktató és Szolgáltató Kft., 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115-C

A döntő időpontja: 2023. szeptember 23. (szombat).

A döntő helyszíne: drivingcamp Hungary, Zsámbék, Drivingcamp út 1.,

Szervező fenntartja a jogot az elődöntők és döntő időpontjára / időpontjaira vagy helyszínére / helyszíneire meghatározottak előzetes meghatározására, megváltoztatására, új időpont / időpontok vagy helyszín / helyszínek meghatározására, a résztvevők előzetes és soron kívüli tájékoztatása mellett.

4. KÖZREMŰKÖDŐK

A Verseny során a feladatok végrehajtását, értékelését, az eredmények összesítését és kihirdetését háromtagú Versenybizottság végzi. A Versenybizottság elnöke az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottsága adott versenyhelyszínre delegált képviselője. A Versenybizottság két állandó tagját a szervező jelöli ki.

Az elődöntők során a gyakorlati feladatok végrejtásának ellenőrzésében, értékelésében és az időmérésben versenyhelyszínenként a szükséges létszámban a szervező által biztosított pályabírók működnek közre.

A döntő során az egyes feladatokra meghatározott helyszínek biztosításában, a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében és az időmérésben, a szükséges létszámban a szervező által biztosított pályabírók működnek közre. A pályabírók köre kiegészül a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktorával, a vezető instruktor által a szükséges létszámban biztosított további instruktorokkal, illetve – amennyiben szimulátor-berendezés is alkalmazásra kerül – a szimulátor-berendezés instruktorával.

A Versenybizottság döntésével szemben ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. A pályabírók döntésével szemben a Versenybizottsághoz lehet fordulni a feladat végrehajtását követően azonnal. Az eredmény összesítését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye.

 

5. A VERSENYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSA

 

5.1.      ONLINE ELŐSELEJTEZŐ:

Az online előselejtező módja egy minden résztvevő részére egységes, elektronikus teszt kitöltése online felületen, meghatározott időkereten belül.

Az online előselejtező tematikája:

 • szociális előírások Európában, a vezetési és pihenőidők szabályai;
 • a menetíró készülékekre vonatkozó szabályok;
 • rakománykezelési- és rögzítési ismeretek;
 • üzemanyag-takarékos járművezetési ismeretek;
 • hazai és európai KRESZ ismeretek;
 • jármű-műszaki ismeretek;
 • közúti fuvarozási ismeretek.

A résztvevők a 2. NEVEZÉS pontban foglaltak szerint, elektronikus levélüzenetben meghatározott webcímen, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címmel és jelszóval bejelentkezve, az arra meghatározott pontos időintervallumban kapnak lehetőséget a teszt kitöltésére. Amennyiben a megkezdett teszt kitöltése az technikai okok miatt megszakad, a résztvevő egy alkalommal, ismételt bejelentkezéssel folytathatja a teszt kitöltését, a megmaradt időkeretben, és attól a kérdéstől, ahol a teszt válaszadás nélkül félbeszakadt.  A teszt ismétlésére, későbbi időpontban történő kitöltésére a mulasztás igazolása mellett sincs lehetőség.

A tesztek kiértékelése automatikus, a legtöbb pontszámot elérő 30 résztvevő kvalifikál az elődöntőkre (a továbbiakban: versenyző).

Pontegyenlőség esetén – amennyiben a pontegyenlőségnek a legjobb 30 eredményt elérő résztvevő megállapítása szempontjából jelentősége van – az időkereten belül jobb időeredménnyel teljesítő résztvevő kvalifikálja magát az elődöntőre.

A résztvevők az eredményről, valamint az elődöntőben való részvételi lehetőségről elektronikus úton írásbeli visszajelzést kapnak, a teszt kitöltését követő 3 munkanapon belül. Az írásbeli visszajelzés tartalmazza azon elődöntő helyszínét, időpontját, melyen a versenyző részt vesz.

Amennyiben az elődöntőbe jutott résztvevő a részvételt az elődöntő napját megelőzően legkésőbb 5 munkanapon belül az info@5tengelyen.hu címre küldött levélben lemondja, úgy a szervező jogosult az elért ponteredmények szempontjából soron következő résztvevőt az elődöntőre berendelni.

 

5.2.      ELŐDÖNTŐ:

A versenyzők száma versenynaponként 15 fő.

A versenyző a nevezés zárását követően részére küldött kiértesítésben, vagy az online előselejtezőt követően részére küldött elektronikus levélüzenetben számára meghatározott versenyhelyszínén teljesítheti az elődöntő versenyfeladatait.

A versenyző az elődöntőre köteles magával hozni a személyazonosságát igazoló okiratot, érvényes vezetői engedélyét, továbbá érvényes GKI kártyáját. Az okmányok érvényességét a Versenybizottság ellenőrzi.

A versenyző az elődöntő helyszínén kijelölt regisztrációs ponton regisztrálhat, ahol a szervezők elvégzik az alkoholtesztet, melynek negatív eredményét a versenyző nevére kiállított versenylap hitelesítésével tanúsítják.

Az elődöntő írásbeli teszt kitöltéséből és gyakorlati feladatsor végrehajtásából áll. A teljesített írásbeli teszt és gyakorlati feladatsor egyenként értékelésre kerül, az eredmények az elődöntő végén összesítésre kerülnek.

Az elődöntő feladatai:

5.2.1.   Írásbeli teszt

A feladat írásbeli teszt kitöltése meghatározott időkereten belül. A tesztkérdéseket a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A versenyzők az írásbeli teszt feladatot önállóan oldják meg, egymás feladatmegoldását nem láthatják, nem figyelhetik. Íróeszköz vagy a szervező által biztosított informatikai eszköz kivételével egyéb segédeszköz nem használható.

Az írásbeli teszt tematikája:

 • szociális előírások Európában, a vezetési és pihenőidők szabályai;
 • a menetíró készülékekre vonatkozó szabályok;
 • rakománykezelési- és rögzítési ismeretek;
 • üzemanyag-takarékos járművezetési ismeretek;
 • hazai és európai KRESZ ismeretek;
 • jármű-műszaki ismeretek;
 • közúti fuvarozási ismeretek.

Írásbeli teszt értékelése:

A tesztek kiértékelését a Versenybizottság megoldó kulcsok alapján végzi. Elektronikus eszközzel történő teszt esetén a kiértékelés automatikus. Az elért pontszám a tesztlapon, a versenyző versenylapján és az elődöntő jegyzőkönyvében rögzítésre kerül. A megoldások megtekintésére előzetesen jelzett igény szerint a szervező kizárólag a döntő napján és helyszínén biztosíthat lehetőséget.

5.2.2.   Gyakorlati feladatsor

A gyakorlati feladatsor egy a szervező által biztosított gépjármű-szimulátor berendezésen, nyergesvontató-szimulációval történő feladatsor végrehajtása, feladatsoronként meghatározott időkereten belül. A gyakorlati feladatok végrehajtásához szervező, illetve a szimulátor-berendezés instruktora biztosítja az azonos jármű- és rakomány, továbbá minden releváns külső körülmény paramétereinek beállítását, ideértve az útvonalakat, az út- és látási, továbbá forgalmi viszonyokat. A pontozás elveit és részleteit is tartalmazó gyakorlati feladatsort a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A gyakorlati feladatsor egyes gyakorlatai, a végrehajtás módja és a pontozás elvei minden résztvevő részére azonosak, és a verseny helyszínén kerülnek közlésre és ismertetésre.

A gyakorlati feladatsort előre meghatározott szintidőn belül kell teljesíteni. Hibaponttal járó időtúllépésnek a szintidő túllépését kell tekinteni. A versenyző időeredményét percben és másodpercben kell mérni.

A résztvevők az elődöntők feladatsorát a két versenynapon, versenynaponként három, öt fős csoportra bontva hajtják végre.

A résztvevők kezdési sorrendjét – ideértve az 5.2.1. pontban foglalt írásbeli teszt, valamint az 5.2.2. pontban foglalt szimulációs gyakorlati feladatsor végrehajtását – az online előselejtező eredményének ismeretében, a szervező által a Versenybizottság jelenlétében megtartott előzetes sorsolás határozza meg.

A versenyzők a sorsolás eredménye szerint, adott napra, a sorsorlás eredménye szerint meghatározott kezdési időpontra kerülnek berendelésre az elődöntő helyszínére.

Az 5.2.2 pontban foglalt gyakorlati feladatsor végrehajtását megelőzően a Versenybizottság képviselője és a szimulátor instruktora a résztvevőkkel közli a pontos feladatokat, a teljesítéssel elérhető pontszámokat, és a hibapontot eredményező hibalehetőségeket.

A feladatsorok ismertetését a résztvevőket egyenként legfeljebb ötfős csoportokra osztva kell elvégezni. A feladatok ismertetését követően az ismertetésen részt vett legfeljebb öt fő – a sorsolás szerinti sorszám alapján, a szervező és a Versenybizottság által meghatározott sorrendben – azonnal megkezdi a versenyfeladatok végrehajtását. A szimulátor-berendezés előzetes kipróbálására nincs lehetőség.

A gyakorlati feladat megkezdése előtt minden résztvevő egy alkalommal beállíthatja az optimális vezetési pozíciót a szimulátor-berendezésen. A feladat végrehajtása közben utólagos beállításokra nincs lehetőség.

A gyakorlati feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, a szintidők mérésében a pályabírók és a szimulátor-berendezés instruktora működik közre.

A szervezőkkel, a Versenybizottsággal, a pályabírókkal, a verseny személyzetével, illetve a versenytársakkal szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás, illetve külső segítség igénybe vétele azonnali kizárást von maga után. A kizárás tényét a Versenybizottság jegyzőkönyvben rögzíti.

Gyakorlati feladatsor értékelése:

A feladatsorok teljesítésének kiértékelése automatikus, azt a szimulátor-berendezés rögzíti, és mutatja ki. A feladat-végrehajtást követően Versenybizottság a pályabírók bevonásával, a szimulátor-berendezés által rögzített és kimutatott adatok alapján a gyakorlati feladatok végrehajtása során mért paramétereket, a hibapontok számát feladatonként és összesítve, a mért idővel együttesen rögzíti a jegyzőkönyvben és a résztvevő versenylapján. A szimulátor-berendezés által mért adatokról minden résztvevő esetében dokumentum-értékű fényképfelvétel készül.

5.2.3.   Összesítés

Az elméleti és gyakorlati rész teljesítését követően a Versenybizottság a versenylapok alapján a két elődöntő-versenynap eredményeit összesíti. Az összesített eredmények a helyszínen nem kerülnek kihirdetésre, azok a verseny honlapján kerülnek közzétételre, legkésőbb a második elődöntőt követő három munkanapon belül.

Pontegyenlőség esetén a versenyzők sorrendjét az alábbi szempontok sorrendisége szerint kell meghatározni:

 1. a szimulátor-berendezésen végrehajtott gyakorlati feladatsorban elért magasabb pontszám;
 2. az online teszt kitöltésére fordított jobb időeredmény.

Változatlan pontegyenlőség esetén a pontegyenlőséggel érintett versenyzők sorrendjét az online selejtezőn elért helyezésnek megfelelően kell meghatározni.

Továbbjutás a Döntőbe:

Az elődöntők összesített eredménye alapján a legmagasabb pontszámot elérő 10 (tíz) fő versenyző továbbjut az országos döntőbe.

Az elődöntők összesített eredményében döntőbe jutást befolyásoló pontegyenlőség esetén a pontegyenlőségre vonatkozó fenti szabályok irányadók.

Amennyiben a döntőbe jutott versenyző a részvételt a döntő napját megelőzően legkésőbb 3 munkanapon belül az info@5tengelyen.hu címre küldött levélben lemondja, úgy a szervező jogosult az elért ponteredmények szempontjából soron következő versenyzőt a döntőre berendelni.

5.3.    DÖNTŐ

A döntő versenyzőinek száma 10 fő.

A versenyző a döntőre minden esetben köteles magával hozni a személyazonosságát igazoló okiratot, továbbá érvényes vezetői engedélyét.

A versenyző az elődöntő helyszínén kijelölt regisztrációs ponton regisztrálhat, ahol a szervezők elvégzik az alkoholtesztet, melynek negatív eredményét a versenylap hitelesítésével tanúsítják.

5.3.1.   A döntő feladatai

A döntő feladatsorát a szervező határozza meg, a GKI szakmai alapképesítés és továbbképzés módszertana szerinti követelmények figyelembe vételével.

A döntő feladatsora gyakorlati feladatsor/ok végrehajtása, szükség szerint vezetéstechnikai tanpályán alkalmazandó feladat-modulok, illetve szimulátor berendezés használatával, különösen az alábbi követelmények mentén:

 1. Biztonsági szabályokon alapuló járművezetés
 • gazdaságos vezetési stílus;
 • biztonsági rendszerek;
 • a rakományrögzítés és teherelosztás fizikája.
 1. Előírások alkalmazása
 • szociális előírások Európában és az Európai Unióban;
 • a közúti árufuvarozásra vonatkozó előírások;
 • a rakományrögzítő felelőssége;
 • közlekedési szabályok belföldön és külföldön;
 • a jogsértő közlekedési magatartás következményei.
 1. Egészségvédelem, közlekedési és környezeti biztonság
 • a közúti közlekedés vészhelyzetei;
 • helyzetfelismerés vészhelyzetben;
 • a rakománnyal és a rakományok rögzítésével kapcsolatos tudnivalók.

A Szervező fenntartja a lehetőséget a döntő során írásbeli feladat előírására is.

A gyakorlati feladatsor egyes gyakorlatai, a végrehajtás módja és a pontozás elvei minden versenyző részére azonosak, és a verseny helyszínén kerülnek részletesen közlésre és ismertetésre. A pontozás elveit és részleteit is tartalmazó gyakorlati feladatsort a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A gyakorlati feladatokat egy nyerges vontatóból és egy hozzá kapcsolt üres félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel, illetve egyéb, a szervező által biztosított eszközökkel kell végrehajtani. A feladatok végrehajtásához szervező biztosítja az azonos típusú és felszereltségű járműszerelvényt és az egyéb eszközöket. A szerelvény a vezetéstechnikai feladatnak megfelelően szétakasztásra is kerülhet.

A feladatsor végrehajtása során a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktora, vagy a szervező által biztosított pályabírók közül kijelölt pályabíró szükség szerint a feladatot végrehajtó vontató jármű utasfülkéjében is tartózkodhat.

5.3.2.   A feladatsor értékelése

A versenyző által teljesített gyakorlati feladatok során a versenyző feladat-végrehajtásának eredményeit a Versenybizottság a pályabírók bevonásával, illetve a vezetéstechnikai tanpálya vezető instruktora az instruktorok bevonásával folyamatosan rögzíti a versenyző versenylapján.

Az értékelés során a versenyzők versenylapján az alábbiaknak szerepelniük kell:

 • az előírt szintidőn belüli időeredmény
 • a szintidő-túllépés
 • az esetleges hiba/hibák tényszerű megállapítása
 • a hibával/hibákkal járó hibapontok
 • további hibapontot, vagy kizárást eredményező szabálytalanságok

Amennyiben a gyakorlati feladatsor során szimulátor-berendezés használatára is sor kerül, a szimulátor-feladat teljesítését az alkalmazott berendezés szoftvere objektíven méri, kiértékelését automatikusan végzi és dokumentálja. Az értékelési dokumentáció a résztvevő versenylapjának mellékletét képezi.

5.3.3.   A döntő lebonyolítása

5.3.3.1. Írásbeli teszt

Amennyiben a döntő során írásbeli feladatra sor kerül, az írásbeli feladat elméleti teszt kitöltése meghatározott időkereten belül. A tesztkérdéseket a szervező jelen Versenyszabályzat mellékleteként, nem nyilvánosan kezeli.

A részvevők az írásbeli teszt feladatot önállóan oldják meg, egymás feladatmegoldását nem láthatják, nem figyelhetik. Íróeszköz vagy a szervező által biztosított informatikai eszköz kivételével egyéb segédeszköz nem használható.

Az írásbeli teszt tematikája:

 • szociális előírások Európában, a vezetési és pihenőidők szabályai;
 • a menetíró készülékekre vonatkozó szabályok;
 • rakománykezelési- és rögzítési ismeretek;
 • üzemanyag-takarékos járművezetési ismeretek;
 • hazai és európai KRESZ ismeretek;
 • jármű-műszaki ismeretek;
 • közúti fuvarozási ismeretek.

Írásbeli teszt értékelése:

A tesztek kiértékelését a Versenybizottság megoldó kulcsok alapján végzi. Elektronikus eszközzel történő teszt esetén a kiértékelés automatikus. Az elért pontszám a tesztlapon, a versenyző versenylapján és az elődöntő jegyzőkönyvében rögzítésre kerül. A megoldások megtekintésére a versenyző által bejelentett igény esetén kizárólag a döntő napján és helyszínén van mód és lehetőség.

5.3.3.2. Közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai gyakorlati feladatsor

A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a döntőt két külön szakaszban – ezen belül akár egyenes kieséses selejtező rendszerben, majd azt követően a továbbjutott versenyzők részére megtartott döntőben – rendezze.

A szervező fenntartja a jogot a döntő során szimulációs berendezésen végrehajtandó feladatrész előírására.

Az  döntő gyakorlati feladatsorai:

 1. felmérő gyakorlati részfeladatsor, vezetéstechnikai tanpályán;
 2. közlekedésbiztonsági, vezetéstechnikai, vészhelyzet-elhárítási képességeket, ismereteket és egyéb kompetenciákat felmérő gyakorlati részfeladatsor, vezetéstechnikai tanpályán, mely két versenyző egyidejű feladatteljesítésével, azonos hosszúságú, vonalvezetésű és kiépítésű tesztpályán (szinkronfutam);
 3. közúti veszélyhelyzetet, baleseti helyzetet szimuláló gyakorlati feladat;
 4. a rakomány biztonságos elhelyezését, rögzítését, a járműszerelvény műszaki megfelelőségét, a balesetveszélyes szituációk kialakulásának megelőzését, azok elhárítását, illetve a fuvarfeladat szabályszerű végrehajtását és adminisztrálását felmérő szimulációs feladat;

 Az döntő gyakorlati feladatsorainak teljesítése:

Az 1-es, 2-es és 3-as gyakorlati feladatsor végrehajtását megelőzően a Versenybizottság képviselője és a tanpálya kijelölt instruktora a résztvevőkkel pályabejárás során közli a pontos feladatokat, a teljesítéssel elérhető pontszámokat, és a hibapontot eredményező hibalehetőségeket. A pályabejárást követően a résztvevők – a sorsolás szerint meghatározott sorrendben – megkezdik, és folyamatosan végzik a versenyfeladatok végrehajtását.

A 4-es feladat esetén a versenyző a végrehajtandó feladatot írásban kapja kézhez.

A pálya és a versenyfeladatok előzetes kipróbálására nincs lehetőség. A döntő gyakorlati versenyfeladatainak teljesítési sorrendjét a szervező a versenyfeladatban meghatározhatja.

A résztvevők kezdési sorrendjét a Versenybizottság jelenlétében megtartott sorsolás határozza meg. A verseny megkezdése – részfeladat esetén a részfeladat végrehajtása – előtt valamennyi versenyző sorszámot húz. A versenyfeladatok végrehajtását a versenyzők kihúzott sorszámuk szerint, emelkedő sorrendben kezdik meg. A döntő közlekedésbiztonsági, vezetéstechnikai gyakorlati feladatsorának tematikája szerint a szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fentiektől eltérő kezdési sorrendet határozzon meg.

A vezetéstechnikai gyakorlati feladatsor megkezdése előtt minden résztvevő egy alkalommal beállítást végezhet a versenyjármű ülésén, és valamennyi visszapillantó tükrön. A feladatok végrehajtása közben utólagos beállításokra nincs lehetőség.

A döntő versenyfeladatainak végrehajtása közben azon versenyzők, akik a versenyfeladatot, vagy részfeladatot még nem teljesítették, a versenyhelyszín főépületében, vagy arra kijelölt, elkülönített helyen várakoznak. A versenyhelyszín főépületén belüli szabad mozgást a szervező nem korlátozza.

Amennyiben a gyakorlati feladatsor szimulátor-berendezésen végrehajtott feladatot is tartalmaz, a versenyzők a feladat végrehajtását megelőzően, vagy azt követően legfeljebb ötfős csoportban vesznek részt a szimulátor-berendezés instruktorának eligazításán, és a kezdési sorrend szerint, egymást követően kezdik meg a feladat végrehajtását.

A szervezőkkel, a Versenybizottsággal, a pályabírókkal, a verseny személyzetével, a versenytársakkal szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás, illetve külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után. A kizárás tényét a Versenybizottság jegyzőkönyvben rögzíti.

 

5.3.4.   Összesítés, értékelés:

A döntő gyakorlati feladatsorának, vagy részfeladatsorának teljesítését követően a Versenybizottság a versenylapon rögzített eredményeket a versenyjegyzőkönyvben rögzíti, illetve a jegyzőkönyv, a versenylap, illetve az esetleges írásbeli tesztlap alapján az eredményeket valamennyi résztvevő tekintetében összesíti.

A megállapított eredményt, mint a versenysorozat végleges eredményét a Versenybizottság a döntő helyszínén kihirdeti. Részfeladat végrehajtása esetén a Versenybizottság részeredményt, vagy részeredmény szerinti versenyzői sorrendet is hirdethet.

A döntő összesített végeredménye a szervező által meghatározott módon és résztvevőkkel, ünnepélyes keretek között kerül kihirdetésre.

A döntő összesített végeredményében fennálló pontegyenlőség esetén a Verseny első helyezettjének és további helyezettjeinek sorrendjét az alábbi szempontok szerint kell meghatározni:

 1. az 5.3.3.2. pont 1-es pontjában meghatározott gyakorlati feladatsorban, mint részfeladatsorban elért magasabb összes pontszám;
 2. további pontegyenlőség esetén az 5.3.3.2. pont 1-es pontjában meghatározott gyakorlati feladatsorban, mint részfeladatsorban elért jobb időeredmény;
 3. további pontegyenlőség esetén az 5.3.3.2. pont 4-es pontjában meghatározott feladatban elért ponteredmény.

Változatlan pontegyenlőség esetén a pontegyenlőséggel érintett versenyzők sorrendjét az elődöntők során elért pontszám szerinti döntőbe jutási sorrendnek megfelelően kell meghatározni.

  6. DÍJAZÁS

  A Versenybizottság összesített eredménye alapján a döntőben az első helyen végzett résztvevő minősül győztesnek és jogosult a „Best Truck Driver Hungary 2023” (A legkiválóbb magyar kamionsofőr 2023) cím viselésére.

  A győztes tárgynyereménye tárgyjutalom, illetve nettó 1.500.000 Ft (azaz egymillió-ötszázezer forint) értékű pénzjutalom melyet a szervező az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül utal át a győztes által meghatározott bankszámlaszámra..

  A győztes további tárgynyereménye egy „Best Truck Driver Hungary” feliratú rendszámtábla, illetve a NiT Hungary és az ORFK-OBB logójával  ellátott oklevél.

  A győztes munkáltatója (részt vevő egyéni vállalkozó gépjárművezető esetén a győztes) tárgynyereménye a Verseny jelentőségét szimbolizáló tárgyjutalom.

  A verseny második helyezettjének díja 300.000 Ft (azaz háromszázezer forint) értékű tárgynyeremény, a harmadik helyezett díja 200.000 Ft (azaz kétszázezer forint) értékű tárgynyeremény.

  A verseny elődöntőinek és döntőjének résztvevői emléktárgyként egy, a Verseny nevét és az elődöntők időpontját és helyszínét, illetve a szervező és a támogató logóját tartalmazó felirattal ellátott pólót és ajándékcsomagot, illetve oklevelet kapnak.

  A „Best Truck Driver Hungary” (A legkiválóbb magyar kamionsofőr) címet a versenysorozat 2013. évi elindításától számítva három alkalommal elnyerő résztvevő a díj harmadik alkalommal történő elnyerésétől jogosulttá válik az „Örökös Legkiválóbb Magyar Kamionsofőr” cím viselésére. A cím viselője a mindenkori versenysorozat elődöntőinek és országos döntőjének Díszvendége.